contest 2019 cover

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

H Orient Bikes σε συνεργασία με τον Μύλο των Ξωτικών κληρώνει ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο!
Το ποδήλατο θα εκτίθεται στον Μύλο έως και τις 07/01 που θα ανακοινωθεί ο νικητής.

* Οι δηλωσεις συμμετοχής λήγουν στις 06/01

Άσε μας τα στοιχεία σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτό το μοναδικό ποδήλατο!

 

 

Όροι διαγωνισμού

1. Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρία με την επωνυμία “Αφοι Αθ. Κοκότη Α.Ε.Β.Ε. - ORIΕΝΤ BIKES”, η οποία εδρεύει στo 5° Χιλ. Λάρισας, Φαλάνη στη Λάρισα εφεξής καλουμένη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (περαιτέρω Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση.

2. Δώρο, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Περιγραφή - Δώρο: Αντικείμενο του διαγωνισμού - κλήρωση είναι η απόδοση του παρακάτω δώρου στο νικητή:

- Ένα ποδήλατο SEA SATIN, CITY

Ημ/νία κλήρωσης : 07/01

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής δώρου από τον Νικητή: Πέμπτη 28/02/2019

Αριθμός Νικητών: 1

Αριθμός Αναπληρωματικών: 1

3. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε χρήστης κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος θα αφήσει τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα www.orient-bikes.gr δηλώνοντας συμμετοχή στον διαγωνισμό και σε περίπτωση που είναι <18 έχει τη συναίνεση κηδεμόνα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Τα βασικά απαιτούμενα στοιχεία για τη συμμετοχή είναι τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο, Email και Τηλέφωνο Επικοινωνίας. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ΜΙΑΣ συμμετοχής.  H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητή και αναπληρωματικό νικητή μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, παραπάνω στο άρθρο 2 αναφέρονται: η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνισμού, το δώρο,. Εκτός από την ανάδειξη του νικητή, θα αναδειχθεί και ένας αναπληρωματικός, οι οποίος θα κληθεί προς παραλαβή του αντίστοιχου Δώρου, στην περίπτωση που ο βασικός νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια, με εξαίρεση τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 07/01  στο site της Διοργανώτριας και στην αντίστοιχη σελίδα της στο Facebook και Instagram και ο νικητής θα ενημερωθεί από αυτήν, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή/και τηλεφωνικά, για το δώρο που κέρδισε και τον τρόπο παραλαβής του.

7. Αποδοχή του Δώρου

Το Δώρο θα παραδίδεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή και με την επίδειξη στη Διοργανώτρια Εταιρεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή για χρήση των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.

9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό ο νικητήε, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας του, καθώς και ηχογραφήσεών του ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών του από τη Διοργανώτρια και επιτρέπει σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες του, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους(ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους του.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

11. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

 
 
 

Προϊόντα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο 2410592011-5
5ο Χιλ. Λάρισας - Φαλάνης
Τ.Θ. 1173 - 41110 Λάρισα

Εγγραφή στο newsletter